بیا....

دست و پایم را گم می کنم وقتی یک قدم، حتی یک قدم دوری. به من آموخته اند عشق زن ها دیوانه نیست. آموخته اند دریا باشم. آموخته اند صبر کنم. آموخته اند بنشینم تا بیایی. من دیوانه ام.........

چرخه جالبی است. من غمگین می شوم. تو از غم  من غمگین می شوی. من از غم تو و دوباره.. بیا. من دیگر گریه نمی کنم.

می دانم بر من خرده می گیری. می دانم برای رنج ین روزها بر خودت خشمگینی. می دانم همه چیز خوب نیست و خیلی چیزها بد است.. می دانم ناراحتی... 

ولی بیا، بیا و به حرمت همه عشقمان، بیا و به حرمت همه آنچه می خواهیم بسازیم، نگذاریم سختی ها در دلمان رخنه کنند. نگذاریم فاصله ها از هم دورمان کنند. 

می دانم. من هم از خودم انتظار صبر بیشتری داشتم. نمی دانستم هی نبودنت را کم خواهم آورد. نمی دانستم تا سر حدجنون مجنونم... بگو. هر چه می خواهی بگو...

باشد. من درس هایم را آموخته ام. من می نشینم تا بیایی.....

/ 0 نظر / 2 بازدید