چسب زخم

و من قسم خوردم که دیگر از این شیدا تر نمی شوم.. انه کان ظلوما جهولا!

ببینم چرا همه انقدر قوی تر از من به نظر می آیند؟ شاید آدم ها اشک هایشان را پنهان می کنند. شاید آن ها هم مثل من بلدند لبخند بزنند.

هنوز صداش تو گوشم زنگ می زنه.. "این یک سال" "این یک سال" "این یک سال"..... یک سال؟!!!!!!!!!!!!!!!

نمی فهمم چرا داد و بیداد می کنی خوب دختر؟ مگه نمی گی همه زندگیتو می دی؟ خوب داری می دی دیگه. سر و صدا نداره که...

اینا رو که نمی خواستم بگم.. می خواستم بگم... هیچی ولش کن....

/ 0 نظر / 15 بازدید