نامش؟

هوالهو

سرخی صورتم...

بر قلبم سیلی محکمی زد

قلبم پاره شد 

                    و خون روی صورتم پاشید

پرسید چرا سرخ شده ای

و من نگفتم که قلبم...نه صورتم...

                                                                         - ایما -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نامش؟

خیلی زود بازگشت

انگار فقط برای خرید دو عدد نان بیرون رفته بود

خودش را به یاد داشتم اما نامش...

نامش....!!!

انگار کسی نامش را از ذهنم پاک کرده بود!

از ذهنم ... از یادم...

اما... می دانی... قلبم!!

قلبم!! هنوز مانده بود

قلبم را خودم دریدم و نامش را یافتم

                                                    نامش « همراز» بود!

                                                                                              - ایما-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وضع زندگی من این است...

قفسه ی کتاب خالی

                           و کتاب هایی که روی زمین پراکنده شده اند

دو میخ روی دیوار

                          و تخته ای که روی زمین تکیه زده است

تخت خالی

                         و بالش و پتویی که دیگری را برای گرم کردن انتخاب کرده اند

جالباسی

                         و لباس هایی که از آویزان بودن خسته و روی صندلی استراحت می کنند

اتاق خالی

                       و من که اتاقم را به خاطر خودش ترک کرده ام

                                                                                                 - ایما -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمی دانم این جنون است که هر چند وقت به سرم می زند

یا عقل است که هر چند وقت سری به ما می زند

                                                                                                - ایما -

یا علی

/ 2 نظر / 5 بازدید
سنگ پشت

عيب دل کردم که وحشی وضع و هر جايی مباش گفت چشـــم شــــير گـــير و غنـج آن آهـو ببيـــن! راستی! می دانی خدا بعضی نام ها را طوری به هم می چسباند که هيچ وقت پاک نمی شوند... فقط بايد کمی به اطرافت نگاه کنی!