.....

سر دو راهی یه قلعه بود.....

/ 2 نظر / 8 بازدید
لیلی

یاد کتاب "قلندر و قلعه" افتادم (زندگی شهاب الدین سهروردی) در زندگی او (واقعا) سر دو راهی یه قلعه بود!

م.ص

کاش می شد سر دو راهی ایستاد و ادامه نداد