همیشه نقصیر چه کسی است؟

چه قدر راحتم وقتی کسی مقصر است. چه قدر راحتم وقتی کسی بد است. چه قدر راحتم وقتی مطمئنم این حق را دارم که از کسی دلگیر باشم. چه قدر خوبم وقتی همه بدند...

ولی انسان نه برای راحتی آفریده شده است. کسی کامل مقصر نیست. کسی کاملا بد نیست. همه بد نیستند. همه چیز حدودی است. همیشه تو هم مقصری. همیشه همه حق دارند. همیشه دیگران حق دارند از تو دلگیر باشند. همیشه تو از خودت تا حدودی ناراضی هستی. همیشه همه چیز حدودی است. کسی کاملا بد نیست. کسی مقصر نیست و تو عاجزانه به دنبال مقصر می گردی. در به در به دنبال چیزی، کسی، که گیر بدهی. کسی، چیزی، که سوخت ناراحتی های خود را تأمین کنی. چیزی، کسی، موردی که حق را به خودت بدهی. جایی، شرایطی که فقط تو درست عمل کرده باشی.چیزی نباشد، کسی نباشد، خودت که هستی. خود درگیر ندیده ای؟

وای چقدر خوشحالم که تو بدی. چه قدر خوشحالم که تقصیر توست. چقدر خوشحالم که جمله ی من هم مقصرم در پرانتز مانده است. چقدر راحتم....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پس این ها همه اسمش زندگی است
دلتنگی ها دل خموشی ها ثانیه ها دقیقه ها
حتی اگر تعدادشان به دو برابر آن رقمی که برایت نوشته ام برسد
ما زنده ایم چون بیداریم
ما زنده ایم چون می خوابیم
و رستگار و سعادتمندیم
زیرا هنوز بر گستره ویرانه های وجودمان پانشینی
برای گنجشک عشق باقی گذاشته ایم
خوشبختیم زیرا هنوز صبح هامان آذین ملکوتی بانگ خروس هاست
سرو ها مبلغین بی منت سر سبزی اند
و شقایق ها پیام آوران آیه های سرخ عطر و آتش
برگچه های پیاز ترانه های طراوتند
و فکر من
واقعا فکر کن که چه هولناک می شد اگر از میان آواها
بانگ خروس رابر می داشتند
و همین طور ریگ ها
و ماه
و منظومه ها
ما نیز باید دوست بداریم ... آری باید
زیرا دوست داشتن خال با روح ماست

-حسین پناهی-

/ 4 نظر / 6 بازدید
::علیرضا::

دنیا مجموعه ای از بدان اند که خود را خوب می پندارند.

ایما

status من: "بابا ولم کنید.. اه... چی می خواین از جون من... کار نکردم که نکردم... دلم خواست... خیلی دوست داشتی می اومدی خودت می کردی... آقا اصلا نخوام برام توضیح بدی چی کار کنم؟ ... عذاب وجدان هم ندارم... مسئولیت پذیر هم نیستم... تو فقط دست از سرم بردار!!!!"

یاسمن

سلام مریم... مثل همیشه عالی بود دلم تنگ شده برات

به زمین قانع نباش!!!

ایما ! کسی به جون تو نیفتاده! اگه شیب بلندی رو به روته نه واسه اینه که تو رو خسته کنه عزیرم. واسه اینه که به این جایی که تو ایستادی قانع نیست ! واسه اینه که دوست داره‌! واسه اینه که نمی خواد به زمین قانع باشی عزیزم. کم نیارگلم.